Αυτοσυνηγορία

Όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως της αναπηρίας τους, έχουν το δικαίωμα να παίρνουν αποφάσεις και να κάνουν επιλογές. Αυτό το δικαίωμα είναι συνδεδεμένο με το κίνημα της αυτοσυνηγορίας το οποίο έχει ως στόχο την εκπροσώπηση των θέσεων των ανθρώπων με αναπηρία από τους ίδιους προκειμένου να εξωτερικεύσουν τις σκέψεις, τις επιθυμίες, τις ανάγκες και τις ανησυχίες τους.

Το δικαίωμα αυτό περιγράφεται στο άρθρο 12 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (UN CRPD) μέσω της προώθησης της Υποστηριζόμενης Λήψης Αποφάσεων (ΥΛΑ), μιας μεθοδολογίας που επιτρέπει στους ανθρώπους με αναπηρίες να διατηρήσουν την ικανότητα λήψης αποφάσεων ανεξάρτητα από το καθεστώς της δικαιοπρακτικής τους ικανότητας. Η μεθοδολογία ΥΛΑ σχετίζεται με την σωστή εκπροσώπηση των ανθρώπων με αναπηρία είτε μέσω ενός υποστηρικτή / κηδεμόνα είτε μέσω της αυτοεκπροσώπησης.

Το ελληνικό «ΔΙΚΤΥΟ» Παρόχων Υπηρεσιών για Ανθρώπους με Αναπηρία αποτελείται από οργανισμούς με μεγάλη εμπειρία στο χώρο της αυτοσυνηγορίας και της δικαιοπρακτικής ικανότητας. Ένας από τους βασικούς στόχους του ΔΙΚΤΥΟΥ είναι η ανάπτυξη και η ανάδειξη μεθόδων μέσω των οποίων οι επαγγελματίες υποστηρικτές μπορούν να ενισχύσουν την αυτοσυνηγορία και την λήψη αποφάσεων των ανθρώπων με αναπηρία ώστε να αποτελούν ενεργά μέλη της κοινωνίας και να συμμετέχουν ως πολίτες και καταναλωτές με δικαιώματα.

Το ΔΙΚΤΥΟ μέσα από τις δράσεις του θα υποστηρίξει τους αρμόδιους δικαστικούς συμπαραστάτες και τους ανθρώπους, που λόγω της βαρύτητας ή της πολλαπλότητας των αναπηριών τους, δεν δύνανται να υπερασπιστούν τα δικαιώματα τους. Οι πρακτικές του ΔΙΚΤΥΟΥ πάνω σε αυτό το θέμα θα εστιάζουν στην ασφαλή μετάβαση της δικαιοπρακτικής ικανότητας για το όφελος του ανθρώπου με αναπηρία και θα εστιάζουν στην ενεργή συμμετοχή τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Επικοινωνήστε με την ομάδα εργασίας

Email