Πολιτική Απορρήτου

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Το Δίκτυο Παρόχων Υπηρεσιών για Άτομα με Αναπηρία», εφεξής («Δίκτυο») αναγνωρίζει πλήρως την αναγκαιότητα της διασφάλισης του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών του ιστοτόπου της αλλά και της ασφάλειας τους και ως εκ τούτου προβαίνει σε όλες εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες για την επίτευξη των στόχων αυτών.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης της ιστοσελίδας και περιγράφει τα προσωπικά δεδομένα που το «Δίκτυο» συλλέγει από τα υποκείμενα, πώς χρησιμοποιεί και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα, καθώς και τις επιλογές που έχουν οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους.

Ειδικότερα, θα περιγραφούν οι τρόποι με τους οποίους τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών δύναται να χρησιμοποιηθούν, επεξεργαστούν, αποθηκευθούν και για ποιούς σκοπούς θα λάβει χώρα η σχετική επεξεργασία πάντοτε σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ειδικότερα σε συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 2016/679, GDPR), ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή  στις 25 Μαΐου 2018.

Σε περίπτωση κατά την οποία οποιοσδήποτε επισκέπτης δε συμφωνεί με τους όρους αυτούς οφείλει να μην συμπληρώνει τα σχετικά αιτούμενα πλαίσια αναφορικά με την «Επικοινωνία» του με το «Δίκτυο», την αίτηση ενδιαφέροντος νέου μέλους, την εγγραφή στο newsletter καθώς και οποιοδήποτε άλλο πλαίσιο στο οποίο συλλέγονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, αλλά να κάνει χρήση των υπόλοιπων μεθόδων επικοινωνίας με τους Υπευθύνους του Δικτύου, στο τηλέφωνο, την διεύθυνση καθώς και την ηλεκτρονική διεύθυνση, όπως περιγράφεται στην ενότητα «Επικοινωνία» του Ιστοτόπου www.todiktyo.org. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών της παρούσας ιστοσελίδας και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία τoυ «Δικτύου».

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ

O επισκέπτης μπορεί να επισκέπτεται την ιστοσελίδα την οποία διατηρεί και διαχειρίζεται το «Δίκτυο», χωρίς να αποκαλύπτει την ταυτότητά του και χωρίς να παρέχει οποιοδήποτε προσωπικό του στοιχείο. Σε συγκεκριμένο χώρο της παρούσας ιστοσελίδας, θα μπορείτε να εισάγετε, αν και εφόσον το επιθυμείτε, τα αντιστοίχως αιτούμενα προσωπικά σας δεδομένα στην περίπτωση εκείνη που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με το «Δίκτυο».

Στο πλαίσιο χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας του Δικτύου, το τελευταίο δύναται να συγκεντρώνει προσωπικά δεδομένα τα οποία εμπίπτουν στις εξής κάτωθι κατηγορίες:

  • Προσωπικά δεδομένα τα οποία ο επισκέπτης καλείται να συμπληρώσει στα σχετικά πεδία, ώστε να επικοινωνήσει με το «Δίκτυο», αν και εφόσον το επιθυμεί. Συγκεκριμένα, κατά την συμπλήρωση των σχετικών πεδίων της φόρμας επικοινωνίας, ο επισκέπτης καταχωρεί τα εξής δεδομένα: Ονοματεπώνυμο, e-mail και τηλέφωνο.
  • Προσωπικά δεδομένα τα οποία ο επισκέπτης καλείται να συμπληρώσει στα σχετικά πεδία, ώστε να υποβάλει αίτηση ενδιαφέροντος νέου μέλους. Συγκεκριμένα, κατά την συμπλήρωση των σχετικών πεδίων της αίτησης, ο επισκέπτης καταχωρεί τα εξής δεδομένα: Ονοματεπώνυμο, ιδιότητα στον οργανισμό και e-mail
  • Προσωπικά δεδομένα τα οποία ο επισκέπτης καλείται να συμπληρώσει στα σχετικά πεδία, ώστε να εγγραφεί στο newsletter του Δικτύου αν και εφόσον το επιθυμεί. Συγκεκριμένα, κατά την συμπλήρωση των σχετικών πεδίων, ο επισκέπτης καταχωρεί το e-mail του.

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το «Δίκτυο» έχει την ευθύνη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει μέσω της παρούσης ιστοσελίδας, καθώς και για την ενημέρωση όλου του εμπλεκόμενου προσωπικού για την Πολιτική Απορρήτου.

Το «Δίκτυο» εγγυάται ότι το σύνολο του προσωπικού του καθώς και το σύνολο του εργατικού του δυναμικού θα εφαρμόζουν πιστά την παρούσα Πολιτική και θα συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα, το «Δίκτυο» τηρεί αρχείο με τα ανωτέρω αναφερόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών, σύμφωνα με τις επιταγές του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 2016/679, GDPR) ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή  στις 25 Μαΐου 2018. Τα Δεδομένα του χρήστη της ιστοσελίδας που καταχωρούνται στο Αρχείο του Δικτύου είναι αυτά που δηλώνονται από τον ίδιο τον χρήστη (Υποκείμενο) και με την ρητή συναίνεσή του κατά την εγγραφή του στα σχετικά πεδία της ιστοσελίδας, σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα.

Η καταχώρηση των αιτούμενων προσωπικών δεδομένων από τους επισκέπτες γίνεται οικειοθελώς και τα προσωπικά δεδομένα αυτά που συλλέγονται από «το Δίκτυο» σχετίζονται με τους σκοπούς προσδιορισμού της ταυτότητας τους για την επικοινωνία με αυτούς. «Το Δίκτυο» δεσμεύεται πως δεν επεξεργάζεται,  δημοσιοποιεί ή διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της τα οποία νομίμως συλλέγει με οποιονδήποτε άλλον τρόπο ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

Ειδικότερα, η αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων όπως το e-mail ,το ονοματεπώνυμο και ο τηλεφωνικός αριθμός των επισκεπτών γίνεται προς τον σκοπό του προσδιορισμού της ακριβούς ταυτότητας τους και την ενδεχόμενη επικοινωνία του «Δικτύου» με αυτούς, σε περίπτωση υποβολής κάποιου ερωτήματος, αιτήματος, παραπόνου ή αναφοράς.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Η παραχώρηση των στοιχείων είναι προαιρετική. Η μη παραχώρηση στοιχείων και/ή η άρνηση συναίνεσης με τους όρους της επεξεργασίας δεδομένων επιφέρει την αδυναμία συλλογής των στοιχείων σας και την διεξαγωγή της επεξεργασίας για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων.

O επισκέπτης διατηρεί τα δικαιώματα του:

α) για να λάβει γραπτή απάντηση σε ερώτημά τους προς το «Δίκτυο», εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας,

β) να ενημερωθεί εκ νέου και χωρίς καθυστέρηση και κατά τρόπο εύληπτο και σαφή, για όλα τα δεδομένα που τον αφορούν, την προέλευσή τους, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστηµα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή τους καθώς και την λογική της αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας,

γ) να ζητήσει τη διόρθωση, τη διαγραφή ή τη δέσµευση (κλείδωµα) των δεδοµένων των οποίων η επεξεργασία δεν είναι σύµφωνη προς τις διατάξεις του νέου Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), ιδίως λόγω του ελλιπούς ή ανακριβούς χαρακτήρα των δεδοµένων και την κοινοποίηση σε τρίτους της παραπάνω διόρθωσης, διαγραφής ή δέσμευσης εφόσον αυτό δεν είναι αδύνατον ή δεν προϋποθέτει δυσανάλογες προσπάθειες, ή εφόσον εκλείπει ο λόγος της επεξεργασίας των δεδομένων ή τα υποκείμενα αίρουν την συγκατάθεσή τους (σε περίπτωση που αυτή είναι αναγκαία), ή όταν τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε παράνομη επεξεργασία κ.τ.λ. τα υποκείμενα έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την διαγραφή των δεδομένων,

δ) να ανακαλέσει την συγκατάθεση του ανά πάσα στιγμή,

ε) να προβάλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις προς τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για την επεξεργασία δεδομένων που τον αφορούν, να υποβάλει αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας, να γνωρίζει την ταυτότητα των υπεύθυνων επεξεργασίας και του/των εκπροσώπου του,

στ) να υποβάλει καταγγελία σε περίπτωση αθέμιτης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του στην αρμόδια εποπτική αρχή,

ζ) να ζητήσει την φορητότητα των προσωπικών του δεδομένων όπως ορίζεται στις διατάξεις του Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων(GDPR)(ΕΕ) 2016/679.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ

Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση μόνο όταν επιβάλλεται από το νόµο ή κατόπιν δικαστικής ή εισαγγελικής εντολής.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

 Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τους επισκέπτες θα αποθηκεύονται και θα διατηρούνται από το «Δίκτυο» για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την ολοκλήρωση του σκοπού για τα οποία έχουν συλλεχθεί, το οποίο σε κάθε περίπτωση θα είναι εύλογο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ

Ο επισκέπτης, διατηρεί το δικαίωμα να αιτηθεί από το «Δίκτυο» να διαγράψει όλα τα στοιχεία που διατηρεί για εκείνον, επικοινωνώντας το σχετικό αίτημα του στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: info@todiktyo.org

Τέλος, ο χρήστης μπορεί να εξαιρεθεί από τη συλλογή δεδομένων των Google Cookies τροποποιώντας τις προσωπικές του ρυθμίσεις στο Google’s Ads Settings.

ΑΛΛΑΓΕΣ

Η πολιτική απορρήτου μας ενδέχεται να αλλάξει ανά χρονικά διαστήματα. Δεν θα περιορίσουμε τα δικαιώματά των χρηστών της ιστοσελίδας χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή τους. Οποιαδήποτε αλλαγή στην πολιτική απορρήτου του διαδικτυακού χώρου θα δημοσιευτεί στην παρούσα ιστοσελίδα και εάν κριθεί απαραίτητο, το «Δίκτυο» θα ενημερώσει τους χρήστες της εφαρμογής  για κάθε τυχόν αλλαγή με αντίστοιχες ειδοποιήσεις (για παράδειγμα μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω γραπτού μηνύματος).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Υπεύθυνος επεξεργασίας: Δίκτυο Παρόχων Υπηρεσιών για Άτομα με Αναπηρία

Για απορίες και/ή αιτήματα επικοινωνίας που αφορούν την παρούσα ενημέρωση (ή την πιθανή αλλαγή των δεδομένων), επεξεργασία δεδομένων και /ή την ανάκληση της συγκατάθεσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε εγγράφως με το «Δίκτυο», το οποίο αποτελεί υπεύθυνo επεξεργασίας στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@todiktyo.org.