Το ΔΙΚΤΥΟ

Το ελληνικό ΔΙΚΤΥΟ Παρόχων Υπηρεσιών για ΑμεΑ δημιουργήθηκε για να εκπροσωπήσει πανελλαδικά όλους τους φορείς που μεριμνούν και παρέχουν υπηρεσίες για τη σωματική και ψυχική υγεία και τη δια βίου εκπαίδευση παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με αναπηρίες.

Το ΔΙΚΤΥΟ είναι Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία και αποτελεί το συλλογικό φορέα-ομπρέλα που έλειπε ως τώρα. Θα εκπροσωπεί τα μέλη του εφεξής ως συνομιλητής σε κάθε διαβούλευση με τις κρατικές υπηρεσίες, τις οργανώσεις ΑμεΑ και κάθε άλλου τομέα κοινωνικούς φορείς που μπορεί να βοηθήσουν το ΔΙΚΤΥΟ στο έργο του.

Το ΔΙΚΤΥΟ είναι μέλος και έχει την υποστήριξη και πλαισίωση του Ευρωπαϊκού φορέα EASPD (European Association of Service providers for Persons with Disabilities), ο οποίος αριθμεί πάνω από 20.000 μέλη πανευρωπαϊκά.

Το Όραμά μας

Η διαχρονική υποστήριξη των ανθρώπων με αναπηρία (ΑμεΑ) από παρόχους εξειδικευμένων υπηρεσιών, προς επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων, σε όλο το φάσμα της ζωής τους, εκπαιδευτικό, επαγγελματικό, οικονομικό, προσωπικό, προνοιακό & κοινωνικό.

Η Αποστολή μας

Η συνεχής επιστημονική & οργανωτική μελέτη & αναθεώρηση, παλαιών και νέων δεδομένων σε επιστημονικό και θεσμικό επίπεδο, καλών & κακών πρακτικών και εφαρμοσμένων προσεγγίσεων και νεωτερισμών, για τη δημιουργία ολοκληρωμένων, τεκμηριωμένων προτάσεων προς το θεσμικό κράτος για το σχεδιασμό, οργάνωση & υλοποίηση εξειδικευμένων υπηρεσιών προς τους ΑμεΑ, με συμμετοχή των ιδίων.

Οι Σκοποί μας

Με προσήλωση στις αρχές και στο περιεχόμενο της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και όντας σε λειτουργική διασύνδεση με το EASPD (European Association of Service providers for Persons with Disabilities), οι κύριοι σκοποί του Δικτύου είναι:

  1. Η εκπροσώπηση και υποστήριξη των φορέων – μελών του ενώπιον των Αρχών και των αρμοδίων φορέων, ο συντονισμός και η υποστήριξη της δράσης τους.
  2. Η προαγωγή των ίσων ευκαιριών και δικαιωμάτων, της πρόληψης, της αποκατάστασης, της εκπαίδευσης, της κοινωνικής ένταξης και της προώθησης στην αγορά εργασίας των ατόμων με αναπηρία.
  3. Η συνδρομή στη διαμόρφωση ενός πλαισίου διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων για τις επιστημονικές προσεγγίσεις, τις καλές πρακτικές, τη διατύπωση προτύπων ποιότητας και κριτηρίων αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ανθρώπους με αναπηρία.
  4. Η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και μελέτης και η ανάπτυξη της έρευνας σε θέματα σχετικά με τη διάγνωση, παρέμβαση και θεραπεία, δια βίου εκπαίδευση, κατάρτιση, αποκατάσταση, κοινωνική ένταξη και βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ανθρώπους με αναπηρία.
  5. Η προώθηση μέσω της αξιολόγησης ή και πιστοποίησης της ποιοτικής αναβάθμισης των υφιστάμενων υπηρεσιών, η συμβολή στην οργάνωση και λειτουργία των δομών, δράσεων και προγραμμάτων αποϊδρυματοποίησης και η δημιουργία νέων δομών διαβίωσης, κοινωνικής φροντίδας, εκπαίδευσης και υπηρεσιών απασχόλησης στην κοινότητα.
  6. Η προώθηση, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, της οργάνωσης και υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων για τη βελτίωση της κατάρτισης και της επιμόρφωσης των επαγγελματιών που παρέχουν υπηρεσίες σε ανθρώπους με αναπηρία.
  7. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.
  8. H ανάπτυξη εθελοντισμού και κοινωνικής αλληλεγγύης για τους ανθρώπους με αναπηρία.

Οι Τομείς Εργασίας του Δικτύου

Το Δίκτυο μέσα από τα μέλη του, αναπτύσσει δραστηριότητες σε ένα ευρύ φάσμα πεδίων δράσης στο χώρο της αναπηρίας, ακολουθώντας τις αρχές της συμπερίληψης, της ισοτιμίας, και της προσβασιμότητας. Οι τομείς εργασίας του Δικτύου εντάσσονται σε όσα ορίζει η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ΑμεΑ και τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ