Τέχνη & Πολιτισμός

Η πρόσβαση στην Τέχνη και τον Πολιτισμό είναι ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Ωστόσο, συχνά οι άνθρωποι με αναπηρία δεν έχουν πλήρη πρόσβαση σε πολιτισμικά γεγονότα. Έτσι στερούνται της δυνατότητας να συμμετέχουν ή να απολαύσουν μια εκδήλωση τέχνης και πολιτισμού.

Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ανθρώπων με Αναπηρία του ΟΗΕ στο άρθρο 30 ορίζει το ισότιμο δικαίωμά τους να συμμετέχουν στην πολιτιστική ζωή, την αναψυχή, τον ελεύθερο χρόνο και τον αθλητισμό.
Σε αυτό το πλαίσιο ορίζει ότι τα Κράτη Μέλη πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι άνθρωποι με αναπηρία έχουν πρόσβαση στις τέχνες και τον πολιτισμό αλλά και την απαραίτητη στήριξη για να συμμετέχουν.

Τα μέλη του Δικτύου Παρόχων Υπηρεσιών, αναγνωρίζοντας το δικαίωμα των ανθρώπων με αναπηρία έχουν ένα κοινό όραμα: την προώθηση και υπεράσπιση της ισοτιμίας, στη συμμετοχή και στην απόλαυση της πολιτιστικής ζωής.

Στόχος μας είναι να μοιραστούμε γνώσεις και να ανταλλάξουμε καλές πρακτικές γύρω από τη συμπερίληψη στις τέχνες, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή. Στηρίζουμε την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και προγραμμάτων που διευκολύνουν την πρόσβαση στις τέχνες και υποστηρίζουμε τους καλλιτέχνες με αναπηρία.

Στο Δίκτυο συνεργαζόμαστε με τα μέλη μας, σε μια κοινή προσπάθεια, για να παρέχουμε στους ανθρώπους με αναπηρία τις κατάλληλες υπηρεσίες και ευκαιρίες να εντάξουν την Τέχνη και τον Πολιτισμό στην καθημερινή τους ζωή.

Επικοινωνήστε με την ομάδα εργασίας

Τ. 210 9632283

Email