TransitΑction: Άρση των εμποδίων & υποστήριξη των νέων ενηλίκων στη μετάβασή τους στην απασχόληση

TransitΑction: Άρση των εμποδίων & υποστήριξη των νέων ενηλίκων στη μετάβασή τους στην απασχόληση

TransitΑction: Άρση των εμποδίων & υποστήριξη των νέων ενηλίκων στη μετάβασή τους στην απασχόληση

Το πρόγραμμα Erasmus+ TransitAction παρέχει σε νέους ενήλικες με διαταραχές του αυτιστικού φάσματος, στους εργασιακούς τους συμβούλους και σε άλλους εμπλεκόμενους της ζωής τους νέες δεξιότητες και καινοτόμα εργαλεία προκειμένου να τους υποστηρίξουν να ξεπεράσουν τις προκλήσεις κατά τη μετάβαση από την εκπαίδευση στην απασχόληση. Το πρόγραμμα έχει υιοθετήσει εξειδικευμένες πρακτικές και παρέχει κατάρτιση χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πόρων οι οποίοι είναι προσβάσιμοι στην ιστοσελίδα του.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Jump to Job! Αύξηση της εργασιακής απασχόλησης των νέων με αναπηρία

Jump to Job! Αύξηση της εργασιακής απασχόλησης των νέων με αναπηρία

Jump to Job! Αύξηση της εργασιακής απασχόλησης των νέων με αναπηρία

Το «Jump to Job!» είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+ που συντονίζεται από το EPR σε συνεργασία με άλλους έξι οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των μελών του EPR  GTB (Βέλγιο), ίδρυμα «Η Θεοτόκος» (Ελλάδα), URI (Σλοβενία) και Fundacion INTRAS (Ισπανία) και το Πανεπιστήμιο του Leuven Limburg, (UCLL, Βέλγιο ) και LYK–Z (Νορβηγία). Αυτό το έργο εστιάζει στην εκπαίδευση συνομηλίκων και προπονητών εργασίας για νέους με αναπηρίες.

Ο κύριος στόχος αυτού του έργου είναι η αύξηση της απασχόλησης μεταξύ των νέων με αναπηρία. Οι σχετικοί τέσσερις βασικοί στόχοι είναι οι εξής:

  • Οι νέοι έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και πιο ενεργή προσέγγιση στην αναζήτηση εργασίας.
  • Οι σύμβουλοι εργασίας και οι νέοι έχουν μια ισχυρότερη, πιο γόνιμη σχέση, υποστηρίζοντας την πραγματική ένταξη στην εργασία.
  • Οι εταιρείες είναι σε θέση να προσαρμόσουν το περιβάλλον και τη διαδικασία εργασίας τους ώστε να δημιουργήσουν βιώσιμες θέσεις εργασίας για τα Άτομα με Αναπηρία.
  • Η κατάρτιση των συμβούλων εργασίας είναι αποτελεσματική και λαμβάνει υπόψη τις εισροές και τις ιδέες των ΑΜΕΑ, ενώ συνδιαμορφώνεται επίσης με τους ΑΜΕΑ και τους ομότιμους μέντορες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

IPAT: Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση Γονέων για τον Αυτισμό

IPAT: Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση Γονέων για τον Αυτισμό

IPAT: Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση Γονέων για τον Αυτισμό

Σκοπός του IPAT είναι να αυξήσει την προσβασιμότητα των γονέων ατόμων με αυτισμό στην ψυχοεκπαίδευση, η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και η μείωση του γονεϊκού στρες.  Στόχος του προγράμματος είναι  να αναπτύξει υλικό για την εκπαίδευση  ελεύθερα προσβάσιμο για χρήση από τους επαγγελματίες σε προγράμματα ψυχοεκπαίδευσης γονέων καθώς και ένα ψηφιακό εργαλείο αυτοεκπαίδευσης για γονείς σε διαφορετικά στάδια της ζωής των ατόμων με αυτισμό.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Crosswarp

Crosswarp: Μαθητεία και κοινωνική ένταξη συνυφαίνονται

Crosswarp

Ο στόχος του Crosswarp είναι μια διαδικασία μαθητείας και συνεργασίας στην παραδοσιακή τέχνη της υφαντικής. Το project περιλαμβάνει την εκπαίδευση και την ένταξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία, τη δημιουργία και διάδοση εκπαιδευτικών και παραγωγικών σημείων σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες και μια ανοιχτή σε όλους, ψηφιακή πλατφόρμα με εκπαιδευτικό υλικό.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

todiktyo-resources-Stories4All-v2

Stories4ALL: Καλές Πρακτικές, Εκπαίδευση, Ψηφιακές Δεξιότητες

todiktyo-resources-Stories4All-v2

Το  Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Stories4ALL στοχεύει να υποστηρίξει την εκπαιδευτική κοινότητα για την υιοθέτηση καινοτόμων μεθόδων μάθησης  που εστιάζουν στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και των ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και στην κοινωνική ένταξη των μαθητών με προβλήματα όρασης (VI). Το έργο εστιάζει στην αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών/εργαλείων, όπως σχεδιασμός/επεξεργασία εικόνας, εργαλεία δημιουργίας ψηφιακών ιστοριών και τρισδιάστατη εκτύπωση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

todiktyo-EASPD-International-Conference

EASPD Διεθνές Συνέδριο: Ποιότητα Ζωής & Υποστηρικτικές Υπηρεσίες: Από τα λόγια στις Πράξεις, 13 – 14 Οκτωβρίου 2022

Το συνέδριο θα επιδιώξει να δώσει κίνητρο σε υποστηρικτικές υπηρεσίες με σκοπό να εφαρμόσουν μοντέρνα μοντέλα μέτρησης ποιότητας εστιάζοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων που υποστηρίζουν. Το συνέδριο θα διεξαχθεί στην περιοχή St Paul’s Bay στη Μάλτα, στις 13 – 14 Οκτωβρίου 2022.

Στόχος του συνεδρίου

Η μέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών για ανθρώπους με αναπηρίες είναι μια πρόκληση για τους περισσότερους παρόχους υπηρεσιών. Οι προκλήσεις προκύπτουν όχι μόνο από την έλλειψη ενός κοινώς συμφωνημένου ορισμού σχετικά με το τι είναι ποιότητα αλλά και με το πώς μπορεί να μετρηθεί επαρκώς και να βοηθήσει στην ενδυνάμωση των υπηρεσιών περαιτέρω!

Ακόμη κι αν, στις περισσότερες χώρες, η αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών έχει οριστεί νομοθετικά, δεν υπάρχει εξειδίκευση σε μεθοδολογίες ή δείκτες και δεν υπάρχει ορισμός της ποιότητας. Σε συγκεκριμένες χώρες η αξιολόγηση της ποιότητας ακολουθεί διαδικασίες, όπως επίσημες επισκέψεις για έλεγχο, οι οποίες συχνά δεν παρέχουν στις υπηρεσίες τα απαραίτητα μέσα για να αναπτυχθούν και να βελτιωθούν. Ωστόσο, φαίνεται να υπάρχει ενδιαφέρον σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και των διαδικασιών αξιολόγησης.

Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από την Agenzija Sapport, μέλος της EASPD και Εθνική Υπηρεσία της Μάλτας που παρέχει επαγγελματικές και καινοτόμες υπηρεσίες για να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων με αναπηρίες και των οικογενειών τους.

Το συνέδριο θα επιδιώξει να εμπνεύσει τις υποστηρικτικές υπηρεσίες να εφαρμόσουν μοντέρνα μοντέλα μέτρησης ποιότητας, εστιάζοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων που υποστηρίζουν. Επιπλέον, θα αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο τέτοια μοντέλα μπορούν να βοηθήσουν τους παρόχους υπηρεσιών να παρέχουν ποιοτικότερες ανθρωποκεντρικές υπηρεσίες που θα ενδυναμώνουν τους λήπτες, σύμφωνα με τις αρχές της Σύμβασης των Δικαιωμάτων των Ανθρώπων με Αναπηρία του ΟΗΕ.

Στο συνέδριο θα:

  • δοθεί στους συμμετέχοντες μια εικόνα της κατάστασης σε διάφορες χώρες της Ευρώπης ως προς καινοτόμα συστήματα μέτρησης ποιότητας
  • συζητηθούν οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που η διαδικασία αυτή θα φέρει στους παρόχους υπηρεσιών
  • παρουσιαστούν δύο εμπειρίες από τη Σκωτία και τη Μάλτα σε σχέση με το πώς διαφορετικά επίπεδα (μακροεπίπεδο – μεσοεπίπεδο – μικροεπίπεδο) μπορούν να λειτουργήσουν μαζί για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη και βελτίωση των υπηρεσιών
  • εξαχθούν συμπεράσματα από αντιπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημόσιες αρχές, παρόχους υπηρεσιών και ανθρώπους με αναπηρίες με σκοπό να προσδιοριστούν τα επόμενα βήματα.

Κορωνίδα του συνεδρίου:

  • Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία συμμετοχής σε εκπαιδευτικές συναντήσεις διαφόρων θεματικών –μεταξύ άλλων– σε σχέση με: τη λειτουργία / διαχείριση μιας υπηρεσίας, τον ανθρωποκεντρικό και οικογενειοκεντρικό σχεδιασμό, τα μοντέλα μέτρησης ποιότητας και την συμπαραγωγή.

Περισσότερα: https://www.easpdconference.eu/