Το συνέδριο θα επιδιώξει να δώσει κίνητρο σε υποστηρικτικές υπηρεσίες με σκοπό να εφαρμόσουν μοντέρνα μοντέλα μέτρησης ποιότητας εστιάζοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων που υποστηρίζουν. Το συνέδριο θα διεξαχθεί στην περιοχή St Paul’s Bay στη Μάλτα, στις 13 – 14 Οκτωβρίου 2022.

Στόχος του συνεδρίου

Η μέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών για ανθρώπους με αναπηρίες είναι μια πρόκληση για τους περισσότερους παρόχους υπηρεσιών. Οι προκλήσεις προκύπτουν όχι μόνο από την έλλειψη ενός κοινώς συμφωνημένου ορισμού σχετικά με το τι είναι ποιότητα αλλά και με το πώς μπορεί να μετρηθεί επαρκώς και να βοηθήσει στην ενδυνάμωση των υπηρεσιών περαιτέρω!

Ακόμη κι αν, στις περισσότερες χώρες, η αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών έχει οριστεί νομοθετικά, δεν υπάρχει εξειδίκευση σε μεθοδολογίες ή δείκτες και δεν υπάρχει ορισμός της ποιότητας. Σε συγκεκριμένες χώρες η αξιολόγηση της ποιότητας ακολουθεί διαδικασίες, όπως επίσημες επισκέψεις για έλεγχο, οι οποίες συχνά δεν παρέχουν στις υπηρεσίες τα απαραίτητα μέσα για να αναπτυχθούν και να βελτιωθούν. Ωστόσο, φαίνεται να υπάρχει ενδιαφέρον σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και των διαδικασιών αξιολόγησης.

Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από την Agenzija Sapport, μέλος της EASPD και Εθνική Υπηρεσία της Μάλτας που παρέχει επαγγελματικές και καινοτόμες υπηρεσίες για να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων με αναπηρίες και των οικογενειών τους.

Το συνέδριο θα επιδιώξει να εμπνεύσει τις υποστηρικτικές υπηρεσίες να εφαρμόσουν μοντέρνα μοντέλα μέτρησης ποιότητας, εστιάζοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων που υποστηρίζουν. Επιπλέον, θα αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο τέτοια μοντέλα μπορούν να βοηθήσουν τους παρόχους υπηρεσιών να παρέχουν ποιοτικότερες ανθρωποκεντρικές υπηρεσίες που θα ενδυναμώνουν τους λήπτες, σύμφωνα με τις αρχές της Σύμβασης των Δικαιωμάτων των Ανθρώπων με Αναπηρία του ΟΗΕ.

Στο συνέδριο θα:

  • δοθεί στους συμμετέχοντες μια εικόνα της κατάστασης σε διάφορες χώρες της Ευρώπης ως προς καινοτόμα συστήματα μέτρησης ποιότητας
  • συζητηθούν οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που η διαδικασία αυτή θα φέρει στους παρόχους υπηρεσιών
  • παρουσιαστούν δύο εμπειρίες από τη Σκωτία και τη Μάλτα σε σχέση με το πώς διαφορετικά επίπεδα (μακροεπίπεδο – μεσοεπίπεδο – μικροεπίπεδο) μπορούν να λειτουργήσουν μαζί για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη και βελτίωση των υπηρεσιών
  • εξαχθούν συμπεράσματα από αντιπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημόσιες αρχές, παρόχους υπηρεσιών και ανθρώπους με αναπηρίες με σκοπό να προσδιοριστούν τα επόμενα βήματα.

Κορωνίδα του συνεδρίου:

  • Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία συμμετοχής σε εκπαιδευτικές συναντήσεις διαφόρων θεματικών –μεταξύ άλλων– σε σχέση με: τη λειτουργία / διαχείριση μιας υπηρεσίας, τον ανθρωποκεντρικό και οικογενειοκεντρικό σχεδιασμό, τα μοντέλα μέτρησης ποιότητας και την συμπαραγωγή.

Περισσότερα: https://www.easpdconference.eu/